ZÁRUČNÉ PODMIENKY

25 mesačná záručná doba pre kávovary JURA PROFESSIONAL.

Vážený zákazník,
ďakujeme, že ste si kúpili kávovar JURA. V prípade, že Váš kávovar potrebuje záručný servis, obráťte sa na Vášho predajcu alebo priamo na autorizovaný servis. My Vám však pred návštevou JURA servisu odporúčame pozorne si prečítať návod na obsluhu a v prípade nejasností kontaktovať zákaznícku linku 0800 500 456 (cena miestneho hovoru) kvôli ďalšej pomoci. Espresso kávovary JURA sú konštruované na prípravu kávových nápojov, horúceho mlieka, mliečnej peny a horúcej vody. Záruka sa vzťahuje na kávovary zakúpené od oficiálnych predajcov Jura.

 1. Záruka je poskytovaná v dĺžke 25 mesiacov od dátumu predaja pre všetky prístroje používané v domácnosti v zmysle ustanovenia § 620 Občianskeho zákonníka. Na iné zmluvné vzťahy (napr. kúpa medzi právnickými osobami) sa vzťahujú ustanovenia upravujúce zodpovednosť za vady a záruku za akosť podľa Obchodného zákonníka. Pre uplatnenie záruky je potrebné predložiť doklad o kúpe.
 2. ZÁRUKOU sa rozumie bezplatné odstránenie všetkých porúch zariadenia, dokázateľne spôsobených chybou materiálu, kon- štrukcie alebo výroby. Záruka sa nevzťahuje na náklady spojené s údržbou prístroja (čistenie, odstránenie vodného kameňa...).
 3. Porucha bude odstránená najneskôr do 30-tich dní odo dňa, nasledujúceho po prevzatí prístroja servisným strediskom alebo po nahlásení poruchy.
 4. Bezplatná záručná oprava bude vykonaná iba autorizovaným servisným strediskom JURA na Slovensku. Miestom opravy je autorizované servisné stredisko, ak nie je dohodnuté inak. Dopravu a náklady spojené s dopravou hradí užívateľ, ak nie je dohodnuté inak. Všetky riziká spojené s prepravou prístroja znáša užívateľ. Kávovar musí byť zaslaný bezpečne zabalený a vyčistený.
 5. Nárok na bezplatnú opravu zaniká, ak:
  • bola porucha zariadenia spôsobená nesprávnym umiestnením, nesprávnym uvedením do prevádzky, nesprávnou obsluhou, nedodržiavaním prevádzkových, údržbových (napr. čistenie, výmena filtra, odstránenie vod. kameňa...) alebo iných pokynov, uvedených v návode na obsluhu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou dodávky každého prístroja
  • bola porucha spôsobená neoprávneným zásahom do prístroja prevádzkovateľom alebo treťou osobou
  • boli v prístroji použité iné ako výrobcom predpísané alebo odporučené údržbové produkty (čistiace tabletky, tablety na odstránenie vodného kameňa, filtre)
  • bol stroj poškodený poveternostnými, živelnými či inými prí- rodnými úkazmi (napr. agresívna voda a iné) alebo havarijnými vplyvmi, neodvratnou vonkajšou udalosťou, požiarom, bleskom, zatopením, pádom zariadenia pri doprave a pod.
  • bol prístroj poškodený pripojením na elektrickú sieť s napätím iným ako udáva výrobca prístroja, prípadne kolísaním napätia v sieti (prepätím alebo podpätím) mimo rozsahu, ktorý uvá- dza výrobca, resp. príslušná norma STN
  • ide o prirodzené opotrebovanie ako napr. tesnenia, hadičky, ventily, opotrebovanie mlynčeka, poškodenie mlynčeka spô- sobobené cudzím telesom
  • sa stroj používal na iné účely, ako je jeho určenie (uvedené aj v návode na obsluhu)

Vyhlásenie predávajúceho o záručnej dobe

Preambula
Spoločnosť CELFIA s.r.o., so sídlom Tománkova 6, 841 05 Bratislava, IČO: 31 385 397, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 8067/B (ďalej len „CELFIA“) vyhlasuje, že ako predávajúci výrobkov spoločnosti JURA Elektroapparate AG poskytuje na ponúkaný tovar záruku, a to v rozsahu a za podmienok nižšie uvedených v tomto vyhlásení predávajúceho o záručnej dobe (ďalej len „Vyhlásenie o záruke”).

 1. Vymedzenie pojmov
  1. Kupujúci
   1. spotrebiteľ – osoba, ktorá pri kúpe výrobkov nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti a ktorá, kupuje výrobky pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti. Na vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – spotrebiteľom sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších zmien a doplnkov.
   2. podnikateľský subjekt – osoba, ktorá pri kúpe výrobkov koná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľ- skej činnosti, a teda na rozdiel od kupujúceho – spotrebiteľa, nekupuje výrobky pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti. Na vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – podnikateľským subjektom sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších zmien a doplnkov.
  2. Predávajúci
   • spoločnosť CELFIA
  3. Výrobky
   • výrobky spoločnosti JURA Elektroapparate AG (ďalej len „JURA”)predávané prostredníctvom spoločnosti CELFIA, ako autorizovaného distribútora výrobkov spoločnosti JURA
 2. Záručná doba
  1. Spoločnosť CELFIA poskytuje Kupujúcemu – spotrebiteľovi, špecifikovanému v bode I. ods. 1 písm. a) tohto Vyhlásenia o záruke, na výrobky zakúpené prostredníctvom CELFIA, v zmysle ust. § 620 ods. 5 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, záručnú dobu v trvaní 25 (slovom dvadsaťpäť) mesiacov odo dňa dodania výrobku Kupujúcemu – spotrebiteľovi.
  2. Spoločnosť CELFIA poskytuje Kupujúcemu – podnikateľskému subjektu, špecifikovanému v bode I. ods. 1 písm. b) tohto Vyhlásenia o záruke, na výrobky zakúpené prostredníctvom CELFIA, v zmysle ust. § 429 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, záručnú dobu v trvaní 12 (slovom dvanásť) mesiacov odo dňa dodania výrobku Kupujúcemu – podnikateľskému subjektu.
 3. Ďalšie dojednanie
  1. Záruka poskytnutá Kupujúcemu sa vzťahuje na všetky výrobky zakúpené prostredníctvom spoločnosti CELFIA, ako autorizovaného distribútora výrobkov spoločnosti JURA.
  2. Pre uplatnenie záruky je potrebné predložiť doklad o zakúpení výrobku.